Ülkemizin Kaynakları" Ünitesi Çözümlü Soruları

AskinElibol

Öğretmen
13 Ara 2020
10,297
11
38
ÜNİTE: ÜLKEMİZİN KAYNAKLARI

Öğrenme Alanı:
Üretim, Dağıtım ve Tüketim

Kazanımlar:

(1. Ülkemizin kaynaklarıyla ekonomik faaliyetlerini ilişkilendirerek bunların ülke ekonomisindeki yerini ve önemini değerlendirir.

2. Türkiye’nin coğrafî özelliklerini dikkate alarak, yatırım ve pazarlama proje önerleri tasarlar.

3. Vatandaşlık sorumluluğu ve ülke ekonomisine katkısı açısından vergi vermenin gereğini ve önemini savunur.

4. Ekonominin gelişmesine katkısı olan kurum ve kuruluşları tanır.

5. Doğal kaynakların bilinçsizce tüketilmesinin insan yaşamına etkilerini tartışır.

ÖRNEK SORULAR VE ÇÖZÜMLERİ

1.


Aşağıdaki haritada , , işaretleri ile gösterilen üç ayrı tarım ürününün Türkiye’de başlıca yetişme alanları gösterilmiştir.Bu üç ürün aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) FındıkZeytinAyçiçeği
B) PortakalBuğdayPamuk
C) MısırMuzElma
D) MısırBuğdayPamuk
Çözüm:

fındık, zeytin, ayçiçeğinin yetiştirildiği alanlardır.

6. Türkiye’de tekstil sanayi çok gelişmiştir. Tekstil sanayin gelişmesini sağlayan temel etken aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çalışma çağında olan insan sayısının çok olması

B) Hammaddesinin üretiminin bol miktarda yapılması

C) Tekstil ürünlerinin ucuz olması

D) Türk insanının tekstil ürünlerine çok ilgi duyması

Çözüm:

Tekstil sanayinin hammadesi olan pamuk ülkemizde bol miktarda üretildiğinden tekstil sanayi hızla gelişme imkanı bulmuştur.

7. Aşağıdakilerden hangisinde bir yöre, bu yörede çıkarılmayan bir madenle birlikte verilmiştir?

A) Murgul – Bakır C) Divriği – Cıva

B) Zonguldak – Taşkömürü D) Guleman – Krom

Çözüm:

Divriği de cıva değil demir çıkartılır. Ülkemizde cıva yatakları Ödemiş(İzmir) ile Sarayönü(Konya) çevresindedir.

ÖRNEK SORULAR VE ÇÖZÜMLERİ

1.
Ekonominin iki önemli yüzü vardır. Bunlardan birincisi sermaye, ikinci ise iş gücü yani çalışan

insanlardır. Bir ekonomik sistemde çalışanlar nitelikli olmazlar ve gönüllü çalışmazlarsa, sermaye beklenen verimi alamaz

Bu bilgilere bakarak;

I. Çalışan insanlar, ekonominin iş gücünü oluşturur.

II. Nitelikli eleman verimi artırır.

III. Çalışanlar gönüllü olmazsa verim düşer.

yargılarından hangisine ya da hangilerine ulaşabiliriz?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III D) I, II ve III

Çözüm:

Soruda verilen bilgilere bakarak, .

I. Çalışan insanlar, ekonominin iş gücünü oluşturur.

II. Nitelikli eleman verimi artırır.

III. Çalışanlar gönüllü olmazsa verim düşer.

Yargılarından üçüne de ulaşabiliriz dolayısıyla doğru yanıt D’dir.

2. Yatırım ile çalışanların arasındaki hak ve yükümlülüklerle ilgili olarak;

I. Anayasa, İş Kanunu, Sosyal Sigortalar Kanunu, Sendikalar Kanunu gibi yasalarla düzenlenir.

II. Devlet memurlan da çalışanlar içinde yer alır.

III. Devlet ile memurlar arasındaki ilişki, Devlet Memurlan Kanunu ile düzenlenir.

yukandaki bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I veil D) I, live III

Çözüm:

Yatırımcı ile çalışanların ilişkileri; karşılıklı hakları, yükümlülükleri, Anaysa, İş Kanunu, Sosyal Sigortalar Kanunu, Sendikalar Kanunu gibi yasalarla düzenlenir. Devlet memurlan da çalışanlar içerisinde yer aır. Onların yatırımcısı devlettir. Devletle memurlar arasındaki ilişkiler ise Devlet Memurlan Kanunu ile düzenlenir. Dolayısıyla soruda verilen bilgilerden üçü de doğrudur. Doğru yanıt D’dir

3. Aşağıdakilerden hangisi “vasıfsız işçinin” tanımıdır?

A) Kendi alanında yetişmiş işçi

B) İşe göre eğitim görmemiş işçi

C) Özel kurslar alarak uzmanlaşmış işçi

D) Alanında yüksek öğrenim görmüş usta

Çözüm:

Hizmetlilik, bekçilik, çaycılık gibi uzun süreli eğitim almayı gerektirmeyen işler için herkese “ zorunlu” olan ilköğretim dışında öğrenim koşulu konmayabilir. Bu durumda çalışanlara “vasıfsız işçi” yani işe göre eğitim görmemiş işçi denir. Doğru yanıt B’dir

4. İster devlet, ister özel girişim olsun işverenler gerekli olan elemanı, yapacakları işin niteliğini göre seçerek alırlar. Bunun için yasalara uygun olarak duyuru yapıp seçme yaparlar.

Buna göre yasalar, işe başvuru için;

I. Öğrenim ve sağlık durumu

II. Yaş sınırı, deneyim

III. Askerlik

yukarıdaki belirtilen konulardan hangisi ya da hangileriyle ilgili beige istenilmesini emreder?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) live III D) I, live III

Çözüm:

Ülkemizde yasalar, işe başvuru için öğrenim, yaş sınırı deneyim, askerlik, sağlık durumu gibi konularda beige istenmesini emreder. Yanıt, D’dir.

5. Bu gün dünyada pek çok çeşit iş ve meslek vardır. Bu mesleklerden bazıları yok olmuş ya da biçim değiştirmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi bu duruma örnek olarak gösterilmez?

A) Berberlerin saç traş etmesi.

B) Daktiloyla yazı yazılması

C) Bilgilerin disketlerde saklanması

D) Sabanla çiftçilik yapılması

Çözüm:

Bu gün dünya da pek çok çeşit iş ve meslek vardır. Bunlar durmadan çoğalıyor. Bazı meslekler de yok oluyor ya da biçim değiştiriyor, sabanla çiftçilik yapmak yerine daha modern araçlara bırakmıştır. Daktilo ile yazı yazma, yerini bilgisayar dizgisine bırakmıştır. Dosyalarla yapılan evrak arşivleri yerini önemli ölçüde bilgisayar disketlerine bırakmıştır. Ancak A seçeneğinde verilen berberlerin saç traşı yapmaları soruda verilen duruma örnek olarak gösterilemez.

6. İyi bir meslek seçebilmek için,

I. Meslek hakkında bilgi edinmek.

II. Kendi kişisel özelliklerimizi tanımak.

III. Yatırım gerektiren bir meslek seçmemiz durumunda gerekli sermayesi bulabilmek.

yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri göz önde tutulmalıdır?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) II ve III D) I, II ve III

Çözüm:

İyi bir meslek seçebilmek için meslekler hakkında bilgi edinmemiz gerekir. Ancak sadece meslekleri tanımak yetmez. Kendimizi de tanımamız gerekir. Sağlık durumumuz cinsiyetimiz, yeteneklerimiz bilgi ve becerimiz; kısacası kişisel özelliklerimiz hangi mesleğe uygundur. Yatırım gerektiren bir meslek seçersek gerekli sermayeyi de bulabilirmiyiz? Kısacası soruda verilen öncüllerden hepsi de göz önünde bulundurulmalıdır. Doğru yanıt D’dir

7. Aşağıdakilerden hangisi soyut düşünce ve yaratıcılık gerektiren mesleklerden değildir?

A) Bilim adamlığı B) Teknisyenlik

C) Yazarlık D) Ressamlık

Çözüm:

Bilim adamlığı, yazarlık ve ressamlık soyut düşünme ve yaratıcılık gerektiren mesleklerdendir. Ancak teknisyenlik bu gruptan olmayıp projeye göre uygulamayı gerektiren mesleklerden biridir.

8. Aşağıdakilerden hangisi, tasarlama ve tasarladığını uygulamayı gerektiren mesleklerden biridir?

A) Mimarlık B) Yazarlık C) İşçilik D) Bekçilik

Çözüm:

Mimarlık, tasarlama ve tasarladığını uygulamayı gerektiren mesleklerden biridir. Bu gruba giren meslekler, yapılacak bir etkinliği düşünerek yine akıl ve yaratıcılığı kullanıp tasarlama gerektirir