2019-2020 5. Sınıf 3. Ünite DKAB Beceri Temelli Testler

AskinElibol

Öğretmen
13 Ara 2020
15,387
20
38
Adap kuralları, insan ilişkilerini düzenleyen ve kolaylaştıran yazılı olmayan toplumsal kurallardır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi adap kuralları kapsamında değerlendirilemez?
Eve girerken izin istemek
Trafik işaretlerine uymak
Sınıfa girerken selam vermek
Otobüste yaşlılara yer vermek
Aşağıdaki ayetlerden hangisi bir adap kuralı ile ilgili değildir?
“…Evlere girdiğiniz zaman birbirinize, Allah katından mübarek ve hoş bir esenlik dileği olarak, selam verin...”
(Nur suresi, 61. ayet)​
“Ey iman edenler! Bir topluluk bir diğerini alaya almasın. Belki onlar kendilerinden daha iyidirler… Birbirinizi karalamayın, birbirinizi (kötü) lakaplarla çağırmayın…”
(Hucurât suresi, 11. ayet)​
“Kullarıma söyle, sözün en güzelini söylesinler çünkü şeytan aralarına girer. Kuşkusuz şeytan insanların apaçık düşmanıdır.”
(İsrâ suresi, 53. ayet)​


“Müminler o kimselerdir ki, Allah’ın adı anıldığında yürekleri titrer, kendilerine Allah’ın ayetleri okunduğunda bu onların imanlarını arttırır. Onlar yalnızca Rablerine güvenirler.”

(Enfâl suresi, 2. ayet)​
3 ve 4. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.
“Müminin mümin üzerinde altı hakkı vardır. Hastalandığında onu ziyaret eder, öldüğünde cenazesinde bulunur, kendisini davet ettiğinde davete icabet eder, onunla karşılaştığında selam verir, aksırdığında ona hayır duada bulunur, yanında ve gıyabında onun için samimi davranır.”
Aşağıdakilerden hangisi bu hadisten çıkarılacak en kapsamlı sonuçtur?
Müminler birbirlerine dua etmelidir.
Müslümanların birbirlerine karşı sorumlulukları vardır.
Hasta ziyaretinin Müslümanlar için özel bir önemi vardır.
Selamlaşma Müslümanlar arasındaki iletişimi güçlendirir.
Bu hadiste aşağıdaki kavramlardan hangisinin örneği yoktur?
Vefalı olmak B) Selamlaşmak C) Cömertlik D) İçtenlik
Aşağıdakilerden hangisi adap ve nezaket kurallarının toplumsal faydalarındandır?
Bireyin kendisini ifade etmesine yardımcı olur.
Kişinin toplum içerisinde saygınlığını artırır.
İnsana sorumluluk duygusu kazandırır.
Ülke huzuruna katkı sağlar.

Cami görevlileri tarafından sosyal medyada paylaşılan görseller:

Bu görsellerdeki tutum, aşağıdaki adap ve nezaket kurallarından hangisiyle ilişkilendirilebilir?
Cömert olmak
Yardımsever olmak
Kul hakkına dikkat etmek
Tutumlu davranmak
İmaret veya imarethane, Osmanlı toplumunda önemli bir yardım kurumuydu. Bunlardan birisi de İstanbul’daki Süleymaniye İmarethane’siydi. Bu imarethanede sabah akşam dağıtılan yemeklerden para alınmaz ve imarethanenin masraflarını zenginler karşılardı. Yemek dağıtımı küçük bir pencereden yapılırdı. Yemek almak için tabak konulduğunda paravan döner, gelen gidenin yüzü görülmezdi. Böylece hem kimseye ayrıcalık tanınmaz hem de kimse utandırılmazdı.
Aşağıdaki ayetlerden hangisinin bu tutumun ortaya çıkmasında etkili olduğu söylenemez?
“Mallarınızı aranızda haksızlıkla yemeyin. Bile bile, günaha saparak, insanların mallarından bir kısmını yemek için onun bir parçasını yetkililere aktarmayın.”
(Bakara suresi, 188. ayet)​
“Mallarını Allah yolunda harcayan, sonra da harcadıklarının arkasından başa kakıp incitmeyenler için Rablerinin katında özel karşılık vardır...”
(Bakara suresi, 262. ayet)​
“Ey iman edenler! Allah'a ve ahiret gününe inanmadığı halde malını insanlara gösteriş yapmak için harcayan kimse gibi sadakalarınızı başa kakmak ve incitmek suretiyle boşa çıkarmayın.”
(Bakara suresi, 264. ayet)​
“Sadakaları açık olarak verirseniz bu ne güzel! Şayet onu yoksullara verirken gizlerseniz bu sizin için daha da hayırlıdır ve sizin bir kısım günahlarınıza kefâret olur…”

(Bakara suresi, 271. ayet)

“…Birbirinizin kusurlarını ve özel hayatını araştırmayın. Biriniz, diğerinizi arkasından çekiştirmesin…”
(Hucurât suresi 12. ayet.) Bu ayetteki altı çizili bölümleri ifade etmek için kullanılan kavramlar sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?
Laf taşıma - Gıybet
Yalan - Laf taşıma
Mahremiyeti ihlal - Gıybet
Mahremiyeti ihlal - Yalan
“Siz, insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten men eder ve Allah’a iman edersiniz…”
(Âl-i İmrân suresi, 110. ayet.)​
Bu ayette örnek insan olmayla ilgili,
İnançlı olmak
İbadete düşkün olmak
Güzel ahlakı yaygınlaştırmakilkelerinden hangilerine değinilmiştir?
A) Yalnız I. B) Yalnız II.​
C) I ve III.​
D) II ve III.
“Müminlerin iman bakımından en mükemmeli, ahlak bakımından en güzel olanıdır.”
Hz. Muhammed’in (sav.) bu sözünde vurgulanan durum aşağıdakilerden hangisidir?
İyi insan olmak
İmanın şartlarını bilmek
Müminleri karşılıksız sevmek D) Mümin kardeşini önemsemek

11.
Öğretmen, Ayhan ve Ayla’yı “Size bir selam verildiği zaman, ondan daha güzeliyle veya aynı selamla karşılık verin…” (Nisâ suresi, 86. ayet) ayetini uygulamalı olarak göstermeleri için tahtaya kaldırdı.
Buna göre,
İlk selam veren Ayhan’dır.
Ayla, selamı ayete uygun olarak almıştır.
Ayla, Ayhan’ın selamının daha iyisiyle karşılık vermiştir.
durumlarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I. B) I ve II. C) II ve III. D) I, II ve III.​
Aşağıdakilerden hangisi sosyal medya kullanma adabına uygun değildir?
Paylaşımlarda mahremiyete dikkat etmek
Başkalarına ait içeriği izinsiz paylaşmak
Paylaşımlarda doğru bilgilere yer vermek
Türkçe dil kurallarına uymak
Aşağıdakilerden hangisi konuşma adabına uygun bir durum değildir?
Muhatabın yüzüne bakmak
Anlaşılır bir dil kullanmak
Sözü uzatmak
Doğru sözlü olmak
I. “Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakının ve doğru söz söyleyin ki Allah sizin işlerinizi düzeltsin ve günahlarınızı bağışlasın…”
(Ahzâb suresi, 70 ve 71. ayetler) II. “Rabb’ini, içinden yalvararak ve korkarak, yüksek olmayan bir sesle sabah-akşam zikret ve gafillerden olma.”
(A’râf suresi, 205. ayet) III. “Ey iman edenler! Yapmayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz?”
(Saf suresi, 2. ayet) Bu ayetlerden hangileri konuşma adabıyla ilgilidir?


Yalnız I. B) Yalnız II. C) I ve III. D) II ve III.

“Allah’a ve ahiret gününe inanan ya hayır söylesin ya da sussun!”
Bu hadisi benimseyen bir kişiden aşağıdakilerden hangisi beklenmez?
Üslubuna dikkat etmesi
Sırları açığa vurması
Yalandan sakınması
Boş sözü terk etmesi
“Kişinin, yemeğini yedikten veya içeceğini içtikten sonra şükretmesi, Allah’ın hoşuna gider.” Bu hadiste aşağıdakilerden hangisine teşvik vardır?
Yemek yerken dengeli olmaya
Yemekten sonra elleri yıkamaya
Sofrayı kurana teşekkür etmeye
Yemekten sonra ‘elhamdülillah’ demeye

Hz. Muhammed (sav.) midenin üçte birini yemeğe, üçte birini içeceğe ayırıp üçte birini de boş bırakmak gerektiğini belirtmiştir.

Bu hadisten aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

Ölçülü beslenilmelidir.

Çok su içilmelidir.

Yemek seçilmemelidir.

Gıdaların helal olmasına dikkat edilmelidir.

Annesi “Sofra hazır!” diye seslendiğinde Ömer ellerini yıkayarak sofraya oturdu. Büyüklerinin yemeğe başlamasını bekledi

II
ve “Bismillahirrahmânirrahîm” diyerek yemeğe başladı. Yemeğini bitirdikten sonra vakit kaybetmeden dersini çalışmak için

III odasına geçti. “Rabb'im ilmimi artır.” diye dua ederek çalışmaya başladı.

IV
Metindeki altı çizili bölümlerden hangileri sofra adabıyla ilgilidir?


A) I ve II. B) I, II ve III. C) I, III ve IV. D) II, III ve IV.

Aşağıdaki ayet Hz. Lokman (a.s.)'ın oğluna bir öğüdüdür:

“Küçümseyerek surat asıp insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme! Çünkü Allah hiçbir kibirleneni, övüneni sevmez.”

(Lokmân suresi, 18. ayet) Buna göre Hz. Lokman oğlunu aşağıdakilerin hangisinden sakındırmaktadır?

Hızlı hızlı yürümekten

Allah’a ortak koşmaktan

Kendini üstün görmekten

Kötülüğe kötülükle karşılık vermekten

(I) “Selam, rahmet ve bütün güzellikler, iyilikler Allah içindir. (II) Ey Peygamber! Allah’ın rahmeti, bereketi ve selamı senin üzerine olsun. (III) Selam, bize ve Allah’ın iyi kullarının üzerine olsun. (IV) Tanıklık ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur. Yine tanıklık ederim ki Muhammed onun kulu ve elçisidir.”

(Tahiyyat Duası) Bu duada numaralanmış cümlelerin hangisinde Allah’a olan sevgi ve övgü ifade edilmiştir?

I B) II C) III D) IV