Fiziksel ve Kimyasal Değişimler (Ders Notu) 2

AskinElibol

Öğretmen
13 Ara 2020
10,277
11
38
FİZİKSEL VE KİMYASAL DEĞİŞMELER

Fiziksel değişmeler:

Maddenin dış görünüşü ile ilgili, ölçülebilen hissedilebilen veya gözlenebilen özelliklere fiziksel özellikler denir. Renk, koku, tat, kırılganlık, özkütle, katı, sıvı ve gaz halde olma gibi özellikler fiziksel özelliklerdir.
Maddenin fiziksel özelliklerinde meydana gelen değişmelere fiziksel olay denir. Örnekler:
• Kömürün toz haline gelmesi
• Demirin tel ve levha haline gelmesi
• Kağıdın yırtılması
• Suyun buharlaşması
• Şekerin suda çözünmesi


*** Bu olaylar sonunda maddenin iç yapısında değişme olmaz.
*** Bütün hal değiştirme olayları fiziksel değişmedir.

Kimyasal değişmeler:
Bütün maddeler atom veya molekül dediğimiz küçük taneciklerden oluşur. Maddelerin atom veya molekül yapılarıyla ilgili özelliklere kimyasal özellikler denir. Yanma, çürüme, paslanma, bileşik yapma gibi özellikler kimyasal özelliklerdir.
Buna bağlı olarak bu özelliklerde meydana gelen değişmelere de kimyasal değişmeler denir. Kısaca maddenin içyapısında meydana gelen değişmeler kimyasal değişmelerdir. Örnekler:
• Kâğıdın yanması
• Mumun yanması
• Sütün ekşimesi
• Yumurtanın bozulup çürümesi
• Demirin paslanması
• Fotosentez olayı
• Solunum olayı


*** Kimyasal değişmeler sonucunda maddeler başka maddelere dönüşür.
*** Bütün yanma olayları kimyasal değişmedir.
BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?
1- Cam akıcılığı çok az olan bir sıvıdır. 2- Tırnakların, saçları uzamasının bir kimyasal değişme olduğunu biliyor musunuz?


Çevre bilinci
Karbonun yanması kimyasal bir değişmedir. Bu olay sonucunda açığa karbon dioksit çıkar. Havadaki karbon dioksit oranının artması yaşamımızı olumsuz etkiler. Karbon dioksit oranının artması atmosferin ısınmasına sebep olur. Bu da kutup buzlarının erimesine yol açabilir. Buzların erimesi fiziksel bir değişmedir. Kutup buzulları bizlere çok uzak olduğu için ilk başta pek dikkatimizi çekmiyor ama aslıda su akışkan olduğu için su seviyesindeki değişiklik neticede bizleri etkileyecektir. Küresel ısınma bazı bölgelerde suları aşırı buharlaştıracağı olacağı için kuraklıklara da sebep olacaktır.

Madde,
Uzayda yer kaplayan ve kütlesi olan her şeye madde denir.Madde, saf ve saf olmayan madde olmak üzere iki ana gruba ayrılır.

Saf maddeler
Her yerinde aynı özelliğe sahip olan maddelere saf madde denir.
Saf maddeler aynı cins atom ya da moleküllerden meydana gelir.
Saf maddelerin öz kütle, çözünürlük, öz ısı, erime noktası ve kaynama noktası gibi ayırt edici özellikleri vardır.
Saf maddeler, kendi içinde element ve bileşik olarak iki kısma ayrılır.

Element: Aynı cins atomlardan meydana gelen maddeye denir.
Elementler fiziksel veya kimyasal yollarla daha basit maddelere ayrılmaz.
Genel olarak elementler kimyasal özelliklerine göre metal, ametal ve soy gazlar olmak üzere üçe ayrılır.

Bileşikler: İki ya da daha fazla farklı cins atomdan meydana gelen saf maddeye denir.
Bileşikler;
Elementlerin belirli oranlarda birleşmesiyle meydana gelir.
Kendisini oluşturan elementlerin özelliklerinden tamamen farklı özellik taşır.
Kendilerini oluşturan elementlere kimyasal yollarla ayrıştırılabilir.

Saf Olmayan Maddeler (Karışımlar) :Birden fazla maddenin özelliklerini kaybetmeden bir araya gelmesiyle oluşan madde topluluğuna karışım denir.
Karışımlar homojen veya heterojen olabilir.
Karışım kendini oluşturan maddenin özelliklerini taşır.
Karışımı oluşturan maddelerin belirli bir birleşme oranı yoktur.
Erime, çözünme, süzme gibi fiziksel yöntemlerle ayrıştırılabilir.
Saf değildirler.
Erime ve kaynama noktası, öz ısıları, öz kütle gibi ayırt edici özellikleri yoktur.

Homojen Karışımlar: Özellikleri her yerinde aynı olan ve dışarıdan bakıldığında tek bir madde gibi görülen karışımlardır. Tuzlu su, şekerli su, hava, alaşım homojen karışımlardır.

Heterojen Karışımlar: Özellikleri her yerinde aynı olmayan karışımlardır. Kum - su, yağ - su, ayran karışımları heterojen karışımlardır.