GENEL DENEME

AskinElibol

Öğretmen
13 Ara 2020
10,277
11
38
GENEL DENEME
1.
“Kitap ortaya konmuştur. Suçluların onda yazılı
olanlardan korkmuş olduklarını görürsün.
Vay hâlimize derler, bu nasıl kitapmış. Küçük
büyük hiçbir şey bırakmaksızın hepsini sayıp
dökmüş. Böylece yaptıklarını karşılarında
bulmuşlardır. Senin Rabb’in hiç kimseye zulmetmez.”
(Kehf suresi, 49. ayet)
Bu ayette, hangi meleğin göreviyle ilgili bilgi
verilmektedir?
A) Kiramen Kâtibin
B) Münker Nekir
C) İsrafil
D) Hafaza melekeleri
A.

B.

C.

D.

2.
“Yoksa kötülük işleyenler, kendilerini, inanıp
salih amel işleyenler gibi kılacağımızı; hayatlarının
ve ölümlerinin bir olacağını mı sanıyorlar?
Ne kötü hüküm veriyorlar! Allah, gökleri ve
yeri, yerli yerince yaratmıştır. Böylece herkes
kazancına göre karşılık görür. Onlara haksızlık
edilmez.”
(Câsiye suresi, 21 ve 22. ayetler)
Bu ayette, aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
A) Kötülük yapanların ahirette karşılığını göreceklerine
B) Allah’ın ( c.c.) iyilik yapanlarla, kötülük yapanları
bir tutmayacağına
C) Allah’ın (c.c.) adaletinde sapma olmayacağına
D) Allah’ın (c.c.) günah işleyenleri affedeceğine
A.

B.

C.

D.

3.
Bismillâhirrahmânirrahîm
I. Kul eûzü bi Rabbi’n-nâs.
II. İlâhi’n-nâs.
III. Meliki’n-nâs.
IV. Min şerri’l vesvâsi’l-hannâs.
V. Ellezî yüvesvisü fî sudûri’n-nâs.
VI. Mine’l-cinneti ve’n-nâs.
Yiğit, Nas suresini dedesine ezbere okurken
okunuş sıralamasında yanlışlık yapmıştır.
Numaralandırılan hangi ayetlerin yerleri
değiştirilirse Yiğit sureyi doğru okumuş
olur?
A) I ve II. B) II ve III.
C) IV ve V. D) V ve VI.
A.

B.

C.

D.

4.
“Ey Kitap ehli! Dininizde taşkınlık etmeyin.
Allah hakkında ancak gerçeği söyleyin. Meryem
oğlu İsa Mesih, Allah’ın peygamberi,
Meryem’e ulaştırdığı kelimesi ve kendinden
bir ruhtur. Allah’a ve peygamberlerine inanın,
‘üçtür’ demeyin, vazgeçin, bu hayrınızadır. Allah
ancak bir tek Tanrı’dır, çocuğu olmaktan
münezzehtir, göklerde olanlar da yerde olanlar
da O’nundur. Vekil olarak Allah yeter.”
(Nisâ suresi, 171. ayet)
Bu ayetten hareketle;
I. Hz. İsa bir peygamberdir.
II. Hz. İsa, anne babası olan normal bir insandır.
III. Hz. İsa, Allah’ın (c.c.) çocuğu değil, ruhundan
olan bir insandır.
sonuçlarından hangilerine ulaşılabilir?
A) I ve II. B) I ve III.
C) II ve III. D) I, II ve III.
A.

B.

C.

D.

5.
“(O gün) sûra üflenecek, ardından Allah’ın
diledikleri dışında göklerde ve yerde bulunan
ların
hepsi düşüp ölecek; sonra sûra yeniden
üflenecek ve onlar birden ayağa kalkmış, et
rafa
bakıyor olacaklar.”
(Zümer suresi, 68. ayet)
Bu ayet, aşağıdaki kavramlardan hangile
riyle
ilişkilendirilebilir?
A) Kıyamet ve Ba’s
B) Mahşer ve Mizan
C) Haşir ve Hesap
D) Mizan ve Ba’s
A.

B.

C.

D.


6.
“Kötü söz söylemeden ve günah işlemeden
hacceden kimse, annesinden doğduğu
günkü (gibi günahsız) hâle döner.”
Bu hadiste vurgulanan husus, aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Hac ibadetini yapanlar günahsız insanlardır.
B) Hac ibadeti günahlardan arınmaya vesiledir.
C) Hacca gidenler asla günah işlemezler.
D) Manevi kirlerden arınmayanların haccı kabul
olmaz.
A.

B.

C.

D.

7.
“Ben, dünyada bir ağacın altında gölgelendikten
sonra yola koyulup orayı terk eden bir
yolcu gibiyim.”
(Hadis-i şerif)
Aşağıdaki atasözlerinden hangisi, bu hadiste
verilen mesajla aynı anlamdadır?
A) “Dünya bir gemi, akıl yelkeni, fikir dümeni,
kolla kendini, göreyim seni.”
B) “Dünyada tasasız baş, bostan korkuluğunda
bulunur.”
C) “Dünya ölümlü, gün akşamlı.”
D) “Dünya dört kulplu bir kazan, bir kulpundan
tut da kazan.”
A.

B.

C.

D.

8.
“Şeytan da melek de insanoğluna sokularak
onun kalbine birtakım şeyler atarlar. Şeytanın
işi kötülüğe çağırmak, sonu fena ve
zararlı olan şeylere teşvik etmek ve hakkı yalanlamak,
haktan uzaklaştırmaktır. Meleğin işi
hayra, iyiliğe çağırmak ve kötülükten uzaklaştırmaktır.”
Bu hadisten hareketle, aşağıdaki sonuçlardan
hangisine ulaşılamaz?
A) Şeytan hiçbir zaman insanı, iyiliğe yönlendirmez.
B) Melek, her zaman insanın iyiliğini ister.
C) Şeytan, insanı Allah’ın (c.c.) emirlerinden
alıkoyar.
D) Bilinenin aksine, şeytan da aslında bir melektir.
A.

B.

C.

D.

9.
“… Gitmeye gücü yetenin o evi ziyaret etmesi,
Allah’ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. …”
(Âl-i İmrân suresi, 97. ayet)
Bu ayette dikkat çekilen ibadet, aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Namaz B) Oruç
C) Hac D) Zekât
A.

B.

C.

D.

10.
I. Mahşerde insanlara, ömrünü nerede tükettiği,
gençliğini nasıl geçirdiği, malını
nereden kazandığı, nereye harcadığı ve
bildiklerini uygulayıp uygulamadığı sorulacaktır.
II. İnsanlar amel defterlerini ellerine alıp yaptıklarını
en ince detayına kadar gördükten
sonra Allah (c.c.) bütün insanları cennetine
gönderir.
III. Ahiretteki zorlu hesaptan sonra herkesin
amelleri mizan denilen ilahi adalet terazisinde
tartılır.
IV. El, ayak, göz gibi organlarımız ve yeryüzünde
bulunan tüm canlı ve cansız
varlıklar bile insanın cennete gidememesi
için Allah’a (c.c.) yalvarırlar.
Numaralandırılarak verilen bilgilerden hangilerinde
yanlışlık yapılmıştır?
A) I ve II. B) I ve III.
C) II ve IV. D) III ve IV.
A.

B.

C.

D.