Peygamber Ve İlahi Kitap İnancı Ünite Özeti

AskinElibol

Öğretmen
13 Ara 2020
10,277
11
38
Allah (c.c.) tarafından inanç esaslarını, ibadet biçimlerini, ahlak kurallarını, Rabbimizin (c.c.) emir ve yasaklarını insanlara bildirmek, onlara iyiyi ve güzeli, doğruyu ve yanlışı açıklamakla görevlendirilmiş ve vahiyle desteklenmiş kişilere peygamber denir. Her Müslüman, aralarında ayrım yapmaksızın Allah


(c.c.) tarafından gönderilen bütün peygamberlere iman eder. Allah (c.c.), insanlık tarihinin başlangıcından günümüze kadar olan zaman diliminde pek çok peygamber göndermiştir. Bunların sayısı hakkında kesin bir bilgimiz bulunmamaktadır. Kur’an-ı Kerim’de adı geçen peygamberlerin sayısı yirmi beştir.

1) Hz. Âdem (a.s.)2) Hz. İdris(a.s.)3) Hz. Nuh (a.s.) 4) Hz. Hud(a.s.) 5) Hz. Salih (a.s.)
6) Hz. İbrahim(a.s.)7) Hz. Lut(a.s.)8) Hz. İsmail(a.s.)9) Hz. İshak(a.s.)10) Hz. Yakup(a.s.)
11) Hz. Yusuf(a.s.)12) Hz. Eyyüp(a.s.)13) Hz. Şuayp(a.s.)14) Hz. Musa(a.s.)15) Hz. Harun(a.s.)
16) Hz. Davut(a.s.)17) Hz. Süleyman(a.s.)18) Hz. İlyas(a.s.)19) Hz.Elyesa(a.s.)20) Hz. Zülkifl(a.s.)
21) Hz. Yunus(a.s.)22) Hz. Zekeriya(a.s.)23) Hz. Yahya(a.s.)24) Hz. İsa(a.s.)25)Hz. Muhammed(sav)
Peygamber;
Allah tarafından seçilir.
İnsanlar arasından seçilir.
Allah’tan alınan mesajları insanlara iletirler.
Allah’ın elçileridir.
Resul ve nebi kelimeleri peygamber yerine de kullanılabilir.

SIDK: Sıdk: Sıdk, doğru olmak demektir. Allah (c.c.) tarafından gönderilen bütün peygamberler doğru sözlü, dürüst kimselerdir. Onlar ister görevleriyle alakalı hususlarda isterse günlük hayatla ilgili konularda olsun asla yalan söylememişlerdir. Zaten yalan söylemiş olsalardı insanların onlara inanması mümkün olmazdı.
EMANET: Güvenilir olmak demektir. Bütün peygamberler söz ve davranışlarıyla insanlara güven duygusu vermişler, her zaman güvenilir kişiler olmuşlardır.
NOT: Hz. Muhammed (sav)’in güvenilir insan olmasını ifade etmek için Mekkeli insanlar ona peygamber olmadan önce “Muhammed’ül Emin” demişlerdir.
TEBLİĞ: Peygamberlerin Allah’tan aldıkları ilahi mesajları insanlara eksiksiz ve tam bir şekilde iletmelerine denir. Peygamberler tebliğ görevini yerine getirirken ekleme veya çıkarma yapmamışlardır. 4. FETANET: Peygamberlerin akıllı ve zeki olmalarını ifade eden kavramdır. Bütün peygamberler akıl, zekâ ve feraset bakımından üst düzey insanlardır. Onlar keskin bir zekâya, üstün bir akla, güçlü bir mantığa, kuvvetli bir hafızaya ve derin bir idrake sahiptirler. Bu özellikleri sayesinde ilahi mesajları, gönderildikleri topluma doğru bir şekilde aktarabilmişlerdir.
5. İSMET: Günahtan uzak olmak, günah işlememek demektir. Peygamberler, Allah (c.c.) tarafından tertemiz bir yaradılışla yaratılmışlardır. Gizli ve açık her türlü günahı işlemekten özenle kaçınmışlardır. Onlar gerek peygamberlik öncesi hayatlarında gerekse peygamber olduktan sonra şirk ve küfür başta olmak üzere bütün kötü fiillerden uzak olmuşlardır. Kötülüklerden, günahlardan Allah’a (c.c.) sığınmışlardır.
NOT: Peygamberlere ait özelliklerden biri de mucizedir. Mucize; peygamberlerin, kendilerine inanmayan insanlara peygamberliklerini ispat etmek amacıyla gösterdikleri olağanüstü olaylara denir. Mucize; ü Allah’ın izniyle gerçekleşir.
Peygamberler tarafından gerçekleştirilir.
İnanmayan insanların inanmalarını sağlamak ya da inanan insanların imanlarını güçlendirmek için meydana gelir.
Olağanüstü olay, iş ya da durumlardır. Bazı peygamberlerin gösterdiği mucizeler;
Hz. İbrahim’i (as) ateşin yakmaması
Hz. Musa’nın (as) asasını yere attığında ejderhaya dönüşmesi
Hz. İsa’nın (as) ölüleri diriltmesi, körleri ve alaca hastalarını iyileştirmesi
Peygamber Efendimiz ’in (sav) de çeşitli mucizeleri vardır ancak onun en büyük mucizesi, insanların yüzyıllardır bir suresinin bile benzerini getirmekten âciz kaldığı yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’dir.
Peygamberlerin Görevleri
Tebliğ: Peygamberlerin hem özelliği hem görevi olan tebliğ Allah’tan aldıkları mesajı eksiksiz ve tam bir şekilde insanlara iletmesine denir.
Beyan: Peygamberlerin, Allah’ın (cc) emir ve yasaklarını uygulamalı olarak insanların anlayacağı şekilde açıklamalarına denir. Allah Kur’an-ı Kerim’de insanlara namaz kılmayı, oruç tutmayı vs. emretmiştir. Ancak bunun nasıl yapılacağını açıklayan, insanlara uygulamalı olarak gösterenler peygamberlerdir. Davet: Peygamberlerin, gönderildikleri toplumları Allah’a (cc) imana, güzel ahlaka ve iyiliklere çağırmalarına denir. Peygamberler, insanları iyiliğe, güzelliğe, erdemli olmaya davet etmişlerdir. Bununla beraber insanları kötülükten sakındırmışlardır. İman edip güzel davranışlarda bulunanların, kötülüklerden kaçınanların cennetle mükâfatlandırılacağı müjdesini vermişlerdir.

NOT:
Peygamberlerin temel görevlerinden biri, insanlara tevhit inancını anlatmak ve onları bu inanca yöneltmektir. Nitekim bütün peygamberler, insanları öncelikle tevhit inancını kabul etmeye
çağırmışlardır. Gönderildikleri toplumlara Allah’ın (c.c.) bir olduğunu, ondan başka tanrıların varlığını

kabul etmenin sapkınlık ve yanlış bir inanç olduğunu açıklamışlardır.​

Tevhit: Allah’ı (c.c.) zatında, sıfatlarında ve fiillerinde birlemek, onun tek ve eşsiz olduğuna inanmak,
hiçbir şeyi eş koşmadan, ibadeti sadece Allah’a (c.c.) yapmaktır.
Şirk: Allah’a (c.c.) inanmakla birlikte onunla beraber başka varlıkları da tanrı kabul etmek; zatında, sıfatlarında, fiillerinde, yaratma ve emretme konularında Allah’a (c.c.) başka bir varlığı denk görmektir.Peygamberler İnsanlar İçin En Güzel Örnektir
Peygamberler insanlar arasından seçilmiştir. Peygamberlerin görevlerinden biri de insanlara örnek olmaktır. Allah’ın (c.c.) elçileri olan peygamberler inançta, ibadette, ahlakta insanlara örnek ve önder olmuşlardır. Samimi inançlarıyla, inançları uğrunda yaptıkları mücadelelerle, Allah (c.c.) yolunda çektikleri sıkıntılarla, yaşayışlarıyla, üstün ahlaki özellikleriyle insanlara rehberlik etmişlerdir. Bütün peygamberler, Allah’tan (c.c.) aldıkları ilahi emirleri, ilkeleri öncelikle kendi hayatlarında uygulamışlardır. Onlar, gerek ibadetleri yaparak gerekse Allah’ın (c.c.) diğer emirlerini yerine getirerek topluma örnek olmuşlardır. Böylece insanlara dinin nasıl yaşanacağını, ibadetlerin nasıl yapılacağını, nasıl ahlaklı bir insan olunabileceğini göstermişlerdir. Peygamberler, dinin emir ve yasaklarını öncelikle kendileri uygulamışlardır. Dinin isteklerini hayata geçirmenin zor olmadığını açıkça ortaya koymuşlardır. Kur’an-ı Kerim’de bazı peygamberlerin hayatı hakkında oldukça geniş bilgiler verilmektedir. Yüce kitabımızda kıssası anlatılan peygamberlerin hayatında, örnek alacağımız birçok önemli nokta vardır. Zaten Kur’an’da da peygamber kıssalarının anlatılış sebebinin, onların örnek alınması olduğu açıkça ifade edilmektedir.
NOT: Üsve-i Hasene: “İnanç, ibadet, ticaret, eğitim, öğretim ve ahlak ve hayatın her alanında Müslümanların kendilerine örnek almaları gereken tek ve en güzel model.” anlamında Hz. Muhammed’in (s.a.v.) sıfatı.
NOT: Bazı peygamberler ve Kur’an’da öne çıkan özellikleri; Hz. Eyüp sabır, Hz. İbrahim tevhit mücadelesi, Hz. Yusuf iffet ve güzel ahlak
Vahiy ve Vahyin Gönderiliş Amacı
Vahiy; peygamberler aracılığıyla insanlara, hayatın hangi ilkelere göre yönlendirilmesi ve nelere uyulup nelerden sakınılması gerektiğini bildiren ilahi bilgi ve bu bilginin gönderiliş tarzı demektir. Tarih boyunca insanlar çeşitli etkenler sebebiyle zaman zaman hak yoldan sapmışlar, yanlış inançlara yönelmişlerdir. Bazen Güneş’e, Ay’a, gök cisimlerine, putlara vb. varlıklara tapmışlardır. İşte Rabb’imiz (c.c.), insanın yanlış inançlara yönelmemesini, hak yola uymasını sağlamak için vahiy göndermiştir. İlahi vahyin gönderiliş amaçlarından biri de insanı ibadete, güzel davranışlara, hayırlı amellere yöneltmektir. Yeryüzünde hayrın hâkim kılınmasını, şerrin de ortadan kaldırılmasını sağlamaktır. İlahi Kitaplar
Allah tarafından gönderilen kitapları iki kısma ayırarak ele alabiliriz:
a. Suhuf:
Suhuf kavramı, sayfa kelimesinin çoğulu olup sayfalar anlamına gelmektedir. Yüce Allah’ın (c.c.) dört büyük kitaptan ayrı olarak Cebrail (a.s.) aracılığıyla bazı peygamberlerine gönderdiği dini emirlere ve bu emirleri içeren sayfalara suhuf denilmektedir.

Hz. Adem10 sayfa
Hz. Şit50 sayfa
Hz. İdris30 sayfa
Hz. İbrahim10 sayfa
b. İlahi kitaplar: Kur’an-ı Kerim’de ismi geçen ilahi kitaplar dört tanedir.
Tevrat Hz. Musa’ya
Zebur Hz. Davut’a
İncil Hz. İsa’ya
Kur’an-ı Kerim Hz. Muhammed(sav)’e
Tevrat: Hz. Musa’ya (a.s.) gönderilen ilahi bir kitaptır. Yahudilerin kutsal kitabıdır. Tevrat Hz. Musa’dan (a.s.) sonra Yahudiler tarafından tahrif edilmiş, aslını koruyamamıştır. Yahudiler Tevrat’a “Tora” ismini verirler. Tevrat’a Ahd-i Atik (Eski Sözleşme) de denilmektedir. Tevrat’ta Hz. Musa (a.s.) ve kavminin yaşadığı olaylar önemli yer tutar. Ayrıca bu kitapta dinî ve ahlaki emirler, yasaklar yer alır.
Zebur: Hz. Davut’a (a.s.) vahyedilmiştir. Tevrat gibi Zebur da Yahudilerin kutsal kitabıdır. Ahd-i Atik’in içinde, “Mezmurlar” adıyla ayrı bir bölüm olarak yer almaktadır. Zebur’da genel olarak ilahiler, yakarışlar, ahlaki öğütler yer alır.(3) Zebur da Tevrat gibi tahrif edilmiş ve Allah’tan (c.c.) indiği şeklini koruyamamıştır.
İncil: Hz. İsa’ya (a.s.) vahyedilmiştir. İncil’e, Ahd-i Cedid (Yeni Sözleşme) de denir. İncil, Hz. İsa’dan (a.s.) yıllar sonra yazıya geçirilmiştir. Dolayısıyla İncil, Yüce Allah’tan (c.c.) geldiği şekliyle günümüze kadar ulaşmamıştır. Tarihî süreç içinde birçok değişikliğe uğramıştır. Günümüzde Hristiyanların resmen kabul ettiği dört İncil bulunmaktadır. Bunlar, yazarlarının adıyla anılan Matta, Markos, Luka ve Yuhanna İncilleridir.
Kur’an-ı Kerim: Hz. Peygamber’e (s.a.v.) vahiy yoluyla gelen, mushaflarda yazılı olan, büyük kitlelerce değiştirilmeden nesilden nesle nakledilen, okunması ve yaşanması ile ibadet edilen, başkalarının benzerini getirmekten âciz kaldığı, Allah’ın (c.c.) mucize kelamıdır. Kur’an, kıyamete kadar da değişmeyecektir ve o,

Allah’ın (c.c.) koruması altındadır

Kur’an-ı Kerim’in Özellikleri
Kur’an-ı Kerim; 610 yılının Ramazan ayının Kadir Gecesi’nde indirilmeye başladı. Peygamber Efendimiz (s.a.v.), inen ayetleri, vahiy kâtibi denilen bazı sahabilerine yazdırdı.

İndirilen ayetleri, Peygamber Efendimiz’le (s).a.v.) birlikte birçok sahabi de ezberliyordu.

Kur’an ayetlerinin tamamı Peygamberimiz (s.a.v.) zamanında yazıya geçirildi.

Ayetleri dağınık hâlde bulunan Kur’an, Peygamberimiz’in (s.a.v.) vefatından hemen sonra, Hz. Ebu Bekir (r.a.)* zamanında iki kapak arasına alınıp kitap hâline getirildi. 5) Yüce kitabımız, üçüncü halife Hz. Osman (r.a.) zamanında çoğaltıldı ve belli başlı İslam merkezlerine gönderildi. 6) Kur’an’da 114 sure ve yaklaşık 6666 ayet bulunmaktadır.

Kur’an’ın ilk suresi Fâtiha, son suresi ise Nâs suresidir.

Kur’an’ın ilk indirilen ayetleri Alâk suresinde yer almaktadır. 9) Kur’an’ın en kısa suresi 3 ayetten oluşan Kevser suresidir.

10) Kur’an’ın en uzun suresi 286 ayetten oluşan Bakara suresidir.

HZ. ÂDEM (a.s.) 1) İlk insan, ilk peygamberdir.

Eşi Hz. Havva’dır.

Çocukları Habil ve Kabil’dir. 4) Allah Hz. Âdem’i yarattıktan sonra meleklerin Hz. Âdem’e secde etmelerini istedi. Şeytan hariç melekler secde ettiler. Şeytan kibrinden dolayı secde etmedi. 5) Hz. Âdem ve Hz. Havva cennete yaşamaya başladılar. Allah onlara “İstediğiniz her şeyden yiyin ama şu ağaca yaklaşmayın.” dedi. Şeytan onları kandırdı ve o ağaçtan meyve yediler. Bu sebepten dolayı cennetten kovuldular. Böylelikle dünya hayatı başlamış oldu. İnsanoğlu Hz. Âdem ve Hz. Havva’dan çoğalmaya başladı.

6) Hz. Âdem’in Habil ve Kabil adında iki oğlu vardı. Hz. Âdem çocuklarından Allah’a kurban sunmalarını istedi. Habil en güzel kurbanı Allah’a sunarken Kabil istemeye istemeye Allah’a kurban sundu. Allah Habil’in kurbanını kabul etti. Kabil’in kurbanını kabul etmedi. Bu olay kardeş kıskançlığına sebep oldu. Kabil bu kıskançlıktan dolayı kardeşi Habil’i öldürdü. Kabil hem yeryüzünde ilk kan döken insan hem de kardeş katili oldu. Kardeşini öldürdükten sonra onun içini, masum bir cana kıymanın verdiği ağır bir suçluluk ve günah duygusu sardı. Ama artık iş işten geçmişti. Çünkü kardeşi hayatını kaybetmişti. onun